AWSome Day Online 2020_โมดูล 1: แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ AWS Cloud

May 21, 2020
โมดูลนี้ครอบคลุมถึงความสำคัญของระบบคลาวด์และประโยชน์จากการใช้งาน AWS Cloud
Previous Presentation
AWSome Day Online 2020_โมดูล 3: การวางระบบบน AWS Cloud
AWSome Day Online 2020_โมดูล 3: การวางระบบบน AWS Cloud

โมดูลนี้ครอบคลุมบริการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการสร้างในระบบคลาวด์ตั้งแต่การมีแอปพลิเคชันที่ปรับขนาดได้ การตรวจส...

Next Presentation
AWSome Day Online 2020_โมดูล 2: เริ่มต้นใช้งานบน AWS Cloud
AWSome Day Online 2020_โมดูล 2: เริ่มต้นใช้งานบน AWS Cloud

โมดูลนี้ครอบคลุมถึงหมวดหมู่และบริการของ AWS ที่หลากหลาย รวมถึงบริการที่มีให้ใช้งาน โอกาสในการใช้งาน และวิธี...