AWSome Day Online 2020_โมดูล 2: เริ่มต้นใช้งานบน AWS Cloud

May 21, 2020
โมดูลนี้ครอบคลุมถึงหมวดหมู่และบริการของ AWS ที่หลากหลาย รวมถึงบริการที่มีให้ใช้งาน โอกาสในการใช้งาน และวิธีการใช้บริการเหล่านั้น
Previous Presentation
AWSome Day Online 2020_โมดูล 1: แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ AWS Cloud
AWSome Day Online 2020_โมดูล 1: แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ AWS Cloud

โมดูลนี้ครอบคลุมถึงความสำคัญของระบบคลาวด์และประโยชน์จากการใช้งาน AWS Cloud

Next Presentation
AWSome Day Online 2020_Modul 2: Memulai dengan Cloud
AWSome Day Online 2020_Modul 2: Memulai dengan Cloud

Modul ini membahas beberapa kategori dan layanan AWS - apa yang dilakukan layanan, kapan, serta cara menggu...